Փարավոն | Հ. 93 դպրոց

Հաշվետվություն Մաս 1.Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին Հաստատության անվանումը, համարը Ա. Մանուկյանի անվան հ. 93 միջնակարգ դպրոց Հաստատության հասցեն Դավիթաշեն 5-րդ փողոց Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնայինհասցեն /010/ 36-31-83 dproc93@mail.ru Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարինների համար Դասարանների թիվը 2012-2013 ուստարի 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան(աճ կամ նվազում) 1-ին դասարան 2 2 3 աճ 2-րդ դասարան 2 2 2 _ 3-րդ դասարան 2 2 2 _ 4-րդ դասարան 2 2 2 _ 5-րդ դասարան 2 2 2 _ 6-րդ դասարան 1 2 2 աճ 7-րդ դասարան 1 1 2 աճ 8-րդ դասարան 1 1 1 _ 9-րդ դասարան 1 1 1 _ 10-րդ դասարան 2 2 2 _ 11-րդ դասարան 2 1 2 աճ 12-րդ դասարան 2 2 1 նվազում Ընդամենը 20 20 22 աճ Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների `սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար Դասարանների թիվը 2012-2013 ուստարի 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան(աճ կամ նվազում) 1-ին դասարան 38 46 72 աճ 2-րդ դասարան 52 39 46 նվազում 3-րդ դասարան 44 56 39 նվազում 4-րդ դասարան 43 42 52 աճ 5-րդ դասարան 44 44 40 նվազում 6-րդ դասարան 30 49 42 աճ 7-րդ դասարան 13 30 47 աճ 8-րդ դասարան 29 13 30 աճ 9-րդ դասարան 31 30 13 նվազում 10-րդ դասարան 32 54 38 նվազում 11-րդ դասարան 42 28 53 աճ 12-րդ դասարան 40 43 25 նվազում Ընդամենը 437 474 497 աճ Աղյուսակ 3.Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ`ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար Ցուցանիշ 2012-2013 ուստարի 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան(աճ կամ նվազում) Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին`տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 437 474 497 աճ Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին`տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 430 461 497 աճ Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 7 13 19 աճ Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 14 26 19 նվազում Աղյուսակ 4.Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար Ցուցանիշը 2012-2013 ուստարի 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում) Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 33 33 35 Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը(մեկ ուսուցչի միջին ծանրաբեռնվածությունը` շաբաթական ժամաքանակը .հաշվարկի ձևը`հաստատության տվյալ առարկայի շաբաթական ընդհանուր դասաժամերի և ուսուցիչների թվի հարաբերությունը) 18ժ 18ժ Աղյուսակ 5.Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար Ուսուցիչների թիվը 2012-2013 ուստարի 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի Փոփոխություննրի դինամիկան (աճ կամ նվազում) Մինչև 30 տարեկան 2 3 31-ից 40 տարեկան 6 7 41-ից 50 տարեկան 65 74 \6 9 51-ից 55 տարեկան 64 60 \5 3 56 տարեկան և ավելի 14 13 Աղյուսակ 6.Տվյալներ հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ Անունը, ազգանունը, հսյրանունը Պաշտոնը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն Արմեն Թորոսյան Շիրակի Տնօրեն 12 12 Հասմիկ Հախոյան Վրեժի Տնօրենի տեղակալ ուս.գծով 9 23 Գայանե Ստեփանյան Արայիկի Տնօրենի տեղակալ մաս.ուս. գծով 2 20 Մելսիկ Սահակյան Գևորգի Տնօրենի տեղակալ տնտ.գծով 9 10 Լեյլա Գրիգորյան Անդրանիկի Հաշվապահ 16 11 ………….. Աղյուսակ 7.Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ Անուն, ազգանուն հայրանուն Աշխատանքի վայրը,զբաղեց- րած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվա- ծը Պետ.պարգևներ կոչումներ և այլն Ալեքսանյան Գայանե Միխայելի Երևանի Ա.Մանուկյանի անվան հ.93միջնակարգ դպրոց Մանկ.խորհրդի ներկայացուցիչ Բարձրա-գույն ՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚ Ստեփանյան Գայանե Արայիկի Երևանի Ա.Մանուկյանի անվան հ.93միջնակարգ դպրոց Մանկ.խորհրդի ներկայացուցիչ Բարձրա- գույն Դաշտոյան Գայանե Նորայրի Երևանի Ա.Մանուկյանի անվան հ.93միջնակարգ դպրոց Ծնող.խորհրդի ներկայացուցիչ Բարձրա-գույն Ասատրյան Հովհաննես Մնացականի Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ Բարձրա-գույն Մանուկյան Գրիշա Բալաբեկի Դավիթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի առևտրի,սպ. և գովազդի բաժնի գլխ.մասնագետ Բարձրա- գույն Բաղդասար-յան Տիգրան Մարատի Դավիթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխ.առևտրի սպ.և գովազդի բաժնի պետ Բարձրա- գույն Խաչատրյան Արմեն Խաչիկի Դավիթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Բարձրա- գույն Նավասարդ- յան Արտակ Ազատի Դավիթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմի քարտուղար Բարձրա- գույն Աղյուսակ 8.Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերերեսը(քմ) Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը(շարքերով,շրջանաձև, T-աձև,П-աձև,խառը) Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռ. Դասասնյակ N1 70քմ Շարքերով 15-20 0,55 Դասասենյակ N2 70քմ Շարքերով 15-20 0,55 Դասասենյակ N3 70քմ Շարքերով 15-20 0,55 Դասասենյակ N4 70քմ Շարքերով 15-20 0,55 Դասասենյակ N5 70քմ Շարքերով 15-20 0,55 Դասաենյակ N6 70քմ Շարքերով 15-20 0,55 Դասասենյակ N7 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N8 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N9 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N10 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N11 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N12 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N13 70քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N14 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N15 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N16 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N17 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N18 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասաենյակ N19 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N20 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N21 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N22 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N23 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N24 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Դասասենյակ N25 45քմ П-աձև 15-20 0,55 Աղյուսակ 9.Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը(քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը(քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը Դասասնյակ N1 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N2 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N3 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N4 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N5 70քմ 2-3քմ Դասաենյակ N6 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N7 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N8 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N9 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N10 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N11 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N12 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N13 70քմ 2-3քմ Դասասենյակ N14 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N15 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N16 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N17 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N18 45քմ 2-3քմ Դասաենյակ N19 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N20 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N21 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N22 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N23 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N24 45քմ 2-3քմ Դասասենյակ N25 45քմ 2-3քմ Աղյուսակ 10 Ա.Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինեկու մասին Չափանիշը Նշում համապատասխան փաստաթղթերի և գույքի առկայության մասին (գրել փաստաթղթերի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը,թվարկել առկա գույքը) 1.Հաստասության աշխատակազմը և սովորողների տիրապետում են աղետների ժամանակ և արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին Ուսուցիչների թվաքանակը՝32 Աշակերտների թվաքանակը՝500 2.Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի,հրշեջ տեղեկատուի ,հրշեջ ծորակիև այլն)տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Բժշկական ՝1 օղակ,2 անձնակազմ Փրկարարական՝1 օղակ,3 անձնակազմ Հակահրդեհային՝ 1 օղակ,4 անձնակազմ Աղյուսակ 10 Բ.Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը,նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը 12.11.2015թ. 12 ա,12բ Փրկարարական խումբ Բժշկական խումբ Դիտարկման կետի խումբ Հակահրդեհային խումբ 60-65 Աղյուսակ10 Գ.Տվյաներ հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման /վարժանքի անվանումը,նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը/ Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը 17.11.215 11ա,11բ Դիտարկման կետի խումբ Փրկարար խումբ Բժշկական խումբ Հակահրդեհային խումբ Ուսուցիչների թվաքանակը՝32 Աշակերտների թվաքանակը՝500 Բժշկական 1 օղակ՝2 անձնակազմ,փրկարարական 1 օղակ՝3 անձնակազմ,հակահրդեհային 1 օղակ,4 անձնակզմ Աղյուսակ 11.Տվյալներ հաստատության ջեռուցման առկայության և տեսակի վերաբերյալ Ամսաթիվը Դասասենյակները /համարը/,դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները Ջեռուցման ձևը /վառելիքի տեսակը/ Ջերմաստիճանը այցի պահին Ջեռուցման ժամերը Դասասենյակ N1 գազ 18 C շուրջօրյա ………………….. Դասասենյակ N25 գազ 18 C շուրջօրյա Սպորտդահլիճ գազ 18 C շուրջօրյա Միջոցառումների դահլիճ գազ 18 C շուրջօրյա ՚՚՚՚Ուսուցչանոց Ճաշարան գազ 18 C շուրջօրյա …………….. գազ 18 C շուրջօրյա 1-ին հարկի միջանցքներ գազ շուրջօրյա 2-րդ հարկի միջանցքներ 18 C 3-րդ հարկի միջանցքներ գազ 18 C շուրջօրյա …………. Աղյուսակ 12.Տվյալներ հաստատության ջրամատակարարման ,սանհանգույցների (կոյուղացման ) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ Դիտարկման ամսաթիվ__10.11 2015թ. Հաստատության ջրամատակարարումը Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Ապահովված է հոսող խմելու ջրով,բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով այո Օրեկան քանի ժամ է ջրամատակարարումը Խնդիրը ______ ոչ 24 ժ Ինչպես է լուծվում ջրամատակարարման խնդիրը Շուրջօրյա Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը Շենքի հարկը 3 Սանհան գույցների թիվը 12 Աղջիկների սանհան- գույցի առկայությունը /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Տղաների սանհան- գույցի առկայութ- յունը/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Հիգ.պա- րագ.առ- կայությունը /ընդ.այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Հարմարեց վածությունը հաշմանդա մություն ունեցող անձանց համար/ընդ. այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Վերանո րոգված է,թե ոչ/ընդ.այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Աղյուսակ 13.Տվյալներ հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ Դիտարկման ամսաթիվ____10 .11.2015թ. Հաստատությունում առկա է սննդի կետ,թե ոչ /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Հաստատության սննդի կետում փակված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ,թե ոչ/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Սննդի կետի սանիտարական վիճակը՝ըստ համաճարակային ծառայության Սննդի կետի տեսակը /բուֆետ,ճաշա րան/ Միաժամա նակ սնվելու հնարավորութ յուն ունեցող անձանց թիվը և տարածքը քմ Սառը և տաք ջրի առկայությունը /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Տաք սննդի հնարավորութ յունը /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Վերանո րոգված է,թե ոչ/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Բուֆետ 95քմ Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ 30 Աղյուսակ 14.Տվյալներ հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ Դիարկման ամսաթիվը__10.11 2015թ. Հասստատությունում առկա է բուժկետ/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Հաստատությունն ունի բուժաշխատւղ և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Այո Ոչ Բուժկե տի գտնվելու հարկը և տարածքը քմ Բուժաշխա տողների թիվը և նրանց պաշտոնները Բուժկետում առկա գույքը Վերանորոգված է թե ոչ /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Սանիտարա կան վիճակը Առաջին բուժօգնութ յան միջոցների և դեղերի առկայությունը 1-ին հարկ 50քմ 1 աշխ. Բուժքույր Բժշկական տախտա,բազ մոց,պահարան դեղ.համար, կշեռք,գրասե ղան,հասակա չափ և այլն Այո Ոչ Լավ Ջերմաչափ,ճն. ապարատ,յոդ բամբակ,բինտ, ներարկիչներ,դեղորայք, ժգուտ,կոտրվածքի անհրաժեշտ պարագաներ և այլն Աղյուսակ 15.Տվյալներ հաստատության սովորողների ֆիզիկական ,հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի,թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը,սովորող /ները/ Ձեռնարկված միջոցառումը ______ ______ ______ __________ Ալկոհոլի,ծխախոտի,թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կանխարգելման ուղղությամբ ինչ ուսումնական և այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ են իրականացվում Ծրագիրը կամ միջոցառումը,թեման Ամսաթիվը Դասարանը __________ __________ ____________ Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը,դրանց բացահայտմանն ու հետագա դեպքերի կանխմանն ուղղված քայլերը Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը ________ __________ _______ ________ Հասատատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության ,ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման ,զեկուցման ,դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը ,սովորողը/ները/ Բացահայտման ,քննարկման մեխանիզմը,ձեռնարկված քայլերը և հետագա կանխարգելման ուղիները ____ ____ _____ ___ Հաստատության կողմից ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության ,ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման ու բռնության,ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման,երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ _____ ____ ____ ____ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման նպատակով՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու համար հատուկ դասընթացներին միջոցառումների անցկացումը Դասընթացի անվանումը/միջոցառման թեման,օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը/ Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը 01.12 Հաստատությունը ստեղծում է ուսումնամեթոդական նյութեր և իրականացնում է ուսումնական դասընթացներ ուղղված ընդդեմ բռնության ,ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման Դասընթացի անվանումը,օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը ____ ____ ____ ____ Աղյուսակ 16.Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուստարում Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ,12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները

07/04/2021

Երևանի Ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Երևանի Ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջն. դպրոց
Տեղադրող՝ Հ. 93 դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Երևան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-21- Դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր

07/04/2021

Երևանի ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Երևանի ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Հ. 93 դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Երևան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-21- Դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր

10/03/2021

Երևանի Ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Երևանի Ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Հ. 93 դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Երևան


Երևանի Ա. Մանուկյանի անվան հ.93 միջնակարգ դպրոց Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-21 ուստարի Ֆիզկուլտուրա, շախմատ,…

Վիճակագրություն

Գրանցված այցելուներ՝ 9388

Պաշարների քանակ՝ 13910

Վերջին գրանցված այցելու՝ Lilianna

Ամենաընթերցված պաշար՝ Ուսուցչի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման կարգը և հարցաշարերը

Ամենաբարձր գնահատված պաշար՝ Մասիս ք. Վ.Բաբայանի անվան N2 հ/դ ՊՈԱԿ-ի 2021-2022 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան զարգացման ծրագիր

Վերջին պաշար՝ Թեմատիկ պլան