dproc138 | Ա.Ներսիսյան

29/10/2020

Երևանի Վ.Սարոյանի անվ.հ.138 հիմն.դպրոց

Հեղինակ՝ Լ.Հովհաննիսյան
Տեղադրող՝ Ա.Ներսիսյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Երևան


2020-2021 ուստարվա Տարեկան աշխատանքային ծրագրեր՝ Դպրոցի տնօրենի, ուս.գծով փ/տնօրենի, ՄԿԱ,տարրական դպրոցի, բնագիտական, օտար լեզուների,…