gevavetyan | Շնող

14/10/2021

Շնողի Հ․Մելիքսեթյանի անվան մ/դ

Հեղինակ՝ ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Շնող

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի /հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն, գերմաներեն/

14/10/2021

Շնողի Հ․Մելիքսեթյանի անվան մ/դ

Հեղինակ՝ ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Շնող

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

Մ/մ տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

30/09/2021

Շնողի Հ․Մելիքսեթյանի անվան մ/դ

Հեղինակ՝ Շնող
Տեղադրող՝ Շնող

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ


Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ