Sona |

30/03/2016

Երևանի Դ.Հովսեփյանի անվան հ. 191 հիմնական դպրոց

Հեղինակ՝ Դ.Հովսեփյանի անվան հ. 191 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Sona

Ներքին գնահատում - 2015 > Երևան

28/10/2015

Անգլերեն 9

Հեղինակ՝ Լուսինե Գրիգորյան
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Զանգակ» 2015

28/10/2015

Անգլերեն 9

Հեղինակ՝ Գ.Գասպարյան, Ն.Հովհաննիսյան, Հ. Քաջբերունի
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Մանմար» 2015