tsakqar |

04/10/2021

Լաբորանտի տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Ն. Մանացականյան
Տեղադրող՝ tsakqar

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ


Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցի լաբորանտի տարեկան աշխատանքային պլան, 2021-2022 ուստարի

04/10/2021

Գրադանավարի տարեկան պլան 2021-2022 ուս տարի

Հեղինակ՝ Լ. Մանուկյան
Տեղադրող՝ tsakqar

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ


Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցի գրադարանի տարեկան պլան, 2021-2022 ուստարի:

08/09/2021

ԴԱԿ աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Աշխեն Մալխասյան
Տեղադրող՝ tsakqar

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ

Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2021-2022 ուստարվա
ԴԱԿ աշխատանքների տարեկան պլան