18/06/2016

My Hobby

Հեղինակ՝ Արսեն Ֆահրադյան
Տեղադրող՝ elaryan

Դպրոցի թղթապանակ

18/06/2016

Means of travelling

Հեղինակ՝ Լիանա Հովհաննիսյան
Տեղադրող՝ elaryan

Դպրոցի թղթապանակ

18/06/2016

LONDON

Հեղինակ՝ Թադրոս Մնացականյան
Տեղադրող՝ elaryan

Դպրոցի թղթապանակ

Ուսուցիչ՝ Գայանե Էլարյան

18/06/2016

SOME FACTS ON THE USA GEOGRAPHY

Հեղինակ՝ Լիա Գալստյան
Տեղադրող՝ elaryan

Դպրոցի թղթապանակ

Ուսուցիչ՝ Գայանե Էլարյան

18/06/2016

Khor Virap

Հեղինակ՝ Անահիտ Պետրոսյան
Տեղադրող՝ elaryan

Դպրոցի թղթապանակ

ուսուցիչ՝ Գայանե Էլարյան