15/10/2012

Why learn English?

Հեղինակ՝ Տաթև Դերզյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ցուցադրական նյութ անգլերենով

15/10/2012

Armenia

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվ. հ.177 հիմն. դպրոց > Առարկայական մեթոդմիավորումներ > Օտար լեզուներ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

Holidays and Customs

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվ. հ.177 հիմն. դպրոց > Առարկայական մեթոդմիավորումներ > Օտար լեզուներ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

I am a great communicator

Հեղինակ՝ Լիլիթ Եսայան, Արման Մկրտչյան (9 դաս.)
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվ. հ.177 հիմն. դպրոց > Առարկայական մեթոդմիավորումներ > Օտար լեզուներ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ. 177 հիմնական դպրոց