17/05/2017

Lesson Plan Format

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


This is a sample of a lesson plan format which can be successfully used…

06/02/2018

Life Skills-Based Education

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ

Life skills-based education (LSBE) is a form of education that focuses on cultivating personal life…

09/05/2018

Public speaking skills

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


Public speaking skills as a formula for success. Public speaking is a core skill…