27/05/2017

How to teach Gerund

Հեղինակ՝ Alina Azizyan
Տեղադրող՝ Alina Azizyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


This lessons helps students to overcome some difficulties in the meaning of verbal. Most…

27/05/2017

Teaching Literature

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


English literature is a vast and rewarding area of study for Armenian students. In second…

17/05/2017

Lesson Plan Format

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


This is a sample of a lesson plan format which can be successfully used…