27/10/2015

Русский язык 7

Հեղինակ՝ Н. АРАКЕЛЯН, А. ЭЙРАМДЖЯНЦ, С. САМУЭЛЯН
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար: Երևան «Տիգրան Մեծ» 2015

27/10/2015

Русский язык 7

Հեղինակ՝ Т. Бабаян, М. Егиазарян, С. Ла лаянц
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար: Երևան «Մանմար» 2015

28/10/2015

Անգլերեն 9

Հեղինակ՝ Գ.Գասպարյան, Ն.Հովհաննիսյան, Հ. Քաջբերունի
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Մանմար» 2015

28/10/2015

Անգլերեն 9

Հեղինակ՝ Լուսինե Գրիգորյան
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Զանգակ» 2015

27/10/2015

Գերմաներեն 9

Հեղինակ՝ Ի.Լ.Բիմ
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2015-2016 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Անտարես» 2015