15/10/2012

Holidays and Customs

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

Armenia

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

Going to school in Britain

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

My school

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

My School Composition

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց