17/12/2013

Русский язык. 8

Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2012-2013 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար: Երևան «Անտարես» 2013

17/12/2013

Ֆրանսերեն 5

Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2012-2013 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար: Երևան «Անտարես» 2013

17/01/2014

Ֆրանսերեն 7

Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2012-2013 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար: Երևան «Անտարես» 2013

17/01/2014

Գերմաներեն 7

Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2012-2013 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար: Երևան «Անտարես» 2013

17/12/2013

Русский язык 5

Հեղինակ՝ Н. Аракелян, А. Эйрамджян, С. Самуэлян
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր > Փորձարկվող դասագրքեր > 2012-2013 ուստարի


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի5-րդ դասարանի համար: Երևան «Տիգրան Մեծ» 2013