31/08/2016

How much do you know about Great Britain?

Հեղինակ՝ Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Լիլիթ Միրզոյան
Տեղադրող՝ Լիլիթ 87

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն

23/09/2016

How much do you know about The USA?

Հեղինակ՝ Արմավիրի մարզի Փշատավանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Գալստյան Մերի
Տեղադրող՝ merry mary

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Տեղեկություններ Ամերիկայի մասին

07/10/2016

How much do you know about the USA?

Հեղինակ՝ Լիլիթ Հարությունյան
Տեղադրող՝ Լիլիթika

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT THE USA?

27/05/2017

How to teach Gerund

Հեղինակ՝ Alina Azizyan
Տեղադրող՝ Alina Azizyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


This lessons helps students to overcome some difficulties in the meaning of verbal. Most…

15/10/2012

I am a great communicator

Հեղինակ՝ Լիլիթ Եսայան, Արման Մկրտչյան (9 դաս.)
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվ. հ.177 հիմն. դպրոց > Առարկայական մեթոդմիավորումներ > Օտար լեզուներ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ. 177 հիմնական դպրոց