06/05/2017

Where Mythology meets the Harry Potter

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ

The lesson is designed to promote critical thinking . One of the aims is to…

28/02/2018

Animal World

Հեղինակ՝ Դիանա Աղասարյան - «Գետարգելի հիմնական դպրոց»
Տեղադրող՝ Aghasaryan Diana

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն

'' How fair we are to animals '' group work.

18/05/2020

Present Perfect

Հեղինակ՝ Մարգարիտա Հարությունյան, Աբովյանի հ.2 հիմն. դպրոց
Տեղադրող՝ Մարգարիտա Հարությունյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Հեռավար ուսուցում


Հեռավար ուսուցում: Դաս-ցուցադրություն, տեսադաս:

18/05/2020

Quantifiers (much/many/a lot of/lots of/few/little..)

Հեղինակ՝ Մարգարիտա Հարությունյան, Աբովյանի հ.2 հիմն. դպրոց
Տեղադրող՝ Մարգարիտա Հարությունյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Հեռավար ուսուցում


Հեռավար ուսուցում: Դաս-ցուցադրություն, տեսադաս:

18/05/2020

Adjectives. Degrees of Comparison

Հեղինակ՝ Մարգարիտա Հարությունյան, Աբովյանի հ.2 հիմն. դպրոց
Տեղադրող՝ Մարգարիտա Հարությունյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում: Դաս-ցուցադրություն, տեսադաս: