30/05/2017

Armenia is a museum in the open air

Հեղինակ՝ Alita Hayrapetyan
Տեղադրող՝ elit

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն

30/05/2017

Washington, D.C

Հեղինակ՝ Ենգոյան Անահիտ
Տեղադրող՝ yengoyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն

27/05/2017

How to teach Gerund

Հեղինակ՝ Alina Azizyan
Տեղադրող՝ Alina Azizyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


This lessons helps students to overcome some difficulties in the meaning of verbal. Most…

27/05/2017

Teaching Literature

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


English literature is a vast and rewarding area of study for Armenian students. In second…