15/10/2012

Art and Music

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով

15/10/2012

Holidays and Customs

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

Armenia

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

15/10/2012

Why learn English?

Հեղինակ՝ Տաթև Դերզյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ցուցադրական նյութ անգլերենով

15/10/2012

Going to school in Britain

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց